srssssersssdgimvssmicdsd
[widgetkit id=20]
srssssersssdgimvssmicdsd
 • Domov
pomocnik

Pomočnik v tehnoloških procesih

Pomočnik v tehnoloških procesih na področju strojništva:
usvoji potrebna znanja za osnovne delovne postopke ročne in strojne obdelave kovin,
opravlja manj zahtevna dela na različnih obdelovalnih strojih, opravlja montažna in vzdrževalna dela v industriji, v procesni tehniki in v energetiki,
v serijski proizvodnji lahko streže polavtomatskim in avtomatskim strojem,
opravlja manj zahtevno montažo kovinskih elementov in naprav,
z dodatnim usposabljanjem lahko opravlja razna dela na področju varilstva.
POGOJI ZA VPIS:
končan najmanj sedmi razred osnovne šole oziroma šesti razred osemletne osnovne šole in hkrati izpolnjena osnovnošolska obveznost ali
zaključeno osnovnošolsko izobraževanje po prilagojenem izobraževalnem programu z nižjim izobrazbenim standardom.
TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:
izobraževanje traja dve leti in se zaključi z zaključnim izpitom,
izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.
MOŽNOSTI NADALJNJEGA IZOBRAŽEVANJA
Po uspešno opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje šolanje v srednjem poklicnem (triletnem) ali srednjem strokovnem (štiriletnem) izobraževanju.
ZAKLJUČNI IZPIT obsega:
izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

 

** Šola ali dijak lahko izbere en modul izmed modulov M3 do M8.

Preberi več
IMG 0526

Avtoserviservisni tehnik – PTI

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja omogočajo dijakom, ki so uspešno končali triletno srednje poklicno izobraževanje, da si po dveletnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni v štiriletnem programu srednjega strokovnega izobraževanja.
Avtoservisni tehnik (PTI) je program, ki predstavlja pomembno nadgradnjo poklicnih znanj, pridobljenih v programih Avtoserviser in Avtokaroserist ali v starih programih Avtomehanik, Avtoklepar, Avtoličar, Elektrikar elektronik motornih vozil. Že dolgo časa se namreč kaže velika potreba po strokovno usposobljenih delavcih, ki lahko suvereno obvladujejo vedno bolj zahtevne pristope k vzdrževanju in servisiranju motornih vozil.
Program tako zagotavlja širok spekter znanj in veščin, potrebnih v vsaki sodobni delavnici avtoservisne stroke. Omogoča obvladovanje teoretičnih in praktičnih strokovnih znanj, potrebnih za delo na kompleksnih sistemih, vgrajenih v vozilo. Ponuja pa tudi potrebna znanja s področja organizacije dela in vodenja avtoservisne delavnice.

IMG 0538 IMG 0541

POGOJI ZA VPIS:

uspešno končano triletno srednje poklicno izobraževanje v programu Avtoserviser, Avtokaroserist, Avtoličar, Avtomehanik, Avtoklepar ali
uspešno zaključeno triletno srednje poklicno izobraževanje v drugih programih strojne ali elektro stroke in z dokazilom izkazane triletne izkušnje v avtoservisni dejavnosti.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih strokovnih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz avtomehatronike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor

PREDMETNIK

avtoservisni tehnik pti

Preberi več

Strojni tehnik

Strojništvo ter ostale tehnične vede so danes izjemno pomembne. Silovita ekspanzija informacijske tehnologije, ki je vpeta v vse segmente strojništva, je omogočila izjemno preobrazbo vseh vej te stroke, od sodobne načrtovalne dejavnosti in konstrukcije, upravljanja CNC-obdelovalnih strojev, do nadzora in vodenja tehnoloških procesov, krmiljenja energetskih sistemov, orodjarstva in mehatronike.

       

Strojni tehnik pridobiva nova znanja in veščine v sodobno opremljenih učilnicah, v laboratorijih s kakovostnimi didaktičnimi učili, v učnih delavnicah, stik z realnim delovnim okoljem pa vzpostavi v lokalnih industrijskih obratih skozi praktično usposabljanje z delom.

Strojni tehnik danes:

 • načrtuje, normira, izračunava, vodi in nadzira proizvodnjo,konstruira in projektira posamezne dele strojev in naprav,programira in upravlja CNC-stroje in linije,upravlja in vzdržuje zahtevnejše obdelovalne stroje,sodeluje pri komercialnem poslovanju podjetja.

POGOJI ZA VPIS V ŠTIRILETNO TEHNIŠKO ŠOLO:

 • uspešno zaključena osnovna šola ali program nižjega poklicnega izobraževanja ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

Zaželeno je dobro znanje matematike in fizike ter sposobnost ustvarjalnega razmišljanja in samostojnega dela.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo, izobraževalni program je ovrednoten z 240 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:

 • višješolskih strokovnih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA

Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • strokovna znanja strojništva.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 •  izdelek oziroma storitev in zagovor.

 PREDMETNIK

 

** Šola ali dijak lahko izbere štiri module med ponudbo izbirnih modulov od M9 do M16.

* Med geografijo, sociologijo in psihologijo šola/dijak izbere dva predmeta.

Preberi več

Izpiti

V šolskem letu lahko dijaki v skladu s Pravilnikom o ocenjevanju znanja v poklicnem in srednjem strokovnem izobraževanju (Uradni list 78/2007) opravljajo dopolnilne, diferencialne in sprejemne izpite.

Dopolnilni izpit opravlja dijak, ki ni dosegel minimalnega standarda znanja, hitreje napreduje ali izboljšuje pozitivno oceno.

Z diferencialnim izpitom se ocenjuje znanje, potrebno za vključitev v drug izobraževalni program.

S sprejemnim izpitom se preizkusi nadarjenost oziroma spretnost, če je to določeno kot posebni pogoj za vpis v izobraževalni program.

 

 

Preberi več
IMG 0472

Mehatronik operater

Zaradi silovitega tehnološkega razvoja so potrebna vedno nova znanja, ki omogočajo upravljanje in vzdrževanje sodobnih strojev in naprav. Mehatronik operater je prvi program, ki združuje znanja s strojnega, informacijskega in elektrotehničnega področja. Sodobni pristopi izobraževanja dijakom omogočajo pridobitev tistih sposobnosti in znanj, ki so potrebna za uspešno delo v specializiranih ali v sodobno proizvodno naravnanih podjetjih, v mehaničnih in elektrodelavnicah ali na področju storitvenih dejavnosti.
Opozorilo: v novih – prenovljenih programih v strojništvu ni več predvidenega programa Strojni mehanik. Zato bo šola v programu Mehatronik operater v odprtem kurikulumu opredelila vsebine, ki se nanašajo na ta program. Tako se bodo lahko učenci, ki so se nameravali vpisati v program Strojni mehanik,namesto v ta program lahko vpisali v program Mehatronik operater.

IMG 0567 IMG 0568

Mehatronik operater:

 • zna upravljati s stroji,
 • zna nastavljati in vzdrževati sodobne avtomatizirane stroje in naprave,
 • skrbi za nemoteno delovanje proizvodnih linij,
 • vzdržuje in skrbi za informacijsko tehnologijo,
 • montira in demontira strojno opremo,
 • kontrolira delovanje mehanskih, pnevmatskih in hidravličnih sklopov,
 • vzdržuje proizvodne linije, stroje in naprave.

POGOJI ZA VPIS V TRILETNO POKLICNO ŠOLO:

uspešno končano osnovnošolsko izobraževanje ali nižje poklicno izobraževanje ali enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja tri leta in se zaključi z zaključnim izpitom,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 180 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE
Po opravljenem zaključnem izpitu lahko dijak nadaljuje izobraževanje v dveletnem programu poklicno-tehniškega izobraževanja.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE
Praktično usposabljanje ne poteka samo na šoli, ampak velik del le-tega poteka strnjeno v delovnem procesu pri delodajalcu. Praktično usposabljanje pri delodajalcu lahko uredi šola na podlagi kolektivne učne pogodbe ali dijak sam na podlagi individualne učne pogodbe.
ZAKLJUČNI IZPIT obsega:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • zaključno delo.

PREDMETNIK:

mehatronik

Preberi več
Meh5

Tehnik mehatronike – PTI

Programi poklicno-tehniškega izobraževanja omogočajo dijakom, ki so uspešno končali triletno srednje poklicno izobraževanje, da si po dveletnem izobraževanju in opravljeni poklicni maturi pridobijo srednjo strokovno izobrazbo, ki je enakovredna izobrazbi, pridobljeni v štiriletnem programu srednjega strokovnega izobraževanja.
Tehnik mehatronike (PTI) je program, ki nadgrajuje znanja, pridobljena v poklicnem programu Mehatronik operater in sorodnih programov. Dijaki nadgrajujejo znanja s področij elektrotehniške, strojne in računalniške stroke ter znanja za uspešno rabo modernih komunikacijskih tehnologij. Osvojijo osnove mehanike, elektronike in mikrokrmilnikov na nivoju strojne in programske opreme krmilno-regulacijskih sistemov, osnove robotike in CNC tehnologije, se usposobijo za programiranje enostavnejših krmilno-regulacijskih sistemov ter osvojijo pravila za pisanje programov.

    IMG 0478  Meh3  Meh4

POGOJI ZA VPIS:

 • uspešno končano triletno srednje poklicno izobraževanje v programih: mehatronik operater, elektrikar energetik, elektrikar elektronik, elektrikar, računalnikar, avtoserviser, avtomehanik, orodjar, oblikovalec kovin, oblikovalec kovin – orodjar, strojni mehanik, finomehanik, inštalater strojnih instalacij, izdelovalec kovinskih konstrukcij, urar, zlatar, strojnik gradbene mehanizacije, grafičar, grafični operater, mehanik kmetijskih delovnih strojev, kmetijski mehanik; enakovredno izobraževanje po prejšnjih predpisih.

TRAJANJE IZOBRAŽEVANJA:

 • izobraževanje traja dve leti in se zaključi s poklicno maturo,
 • izobraževalni program je ovrednoten s 120 kreditnimi točkami.

MOŽNOSTI ZA NADALJNJE IZOBRAŽEVANJE

 • Po uspešno opravljeni poklicni maturi lahko dijak nadaljuje izobraževanje v:
 • višješolskih strokovnih programih,
 • visokošolskih študijskih programih,
 • določenih univerzitetnih študijskih programih (z opravljenim dodatnim predmetom iz splošne mature).

POKLICNA MATURA
Obvezni del:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz mehatronike.

Izbirni del:

 • pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika,
 • izdelek oziroma storitev in zagovor.

PREDMETNIK

** Med geografijo, sociologijo in psihologijo šola/dijak izbere dva predmeta.

meh pti

Preberi več

Oktetovci smo obiskali stanovalce in zaposlene Centra Zimzelen

Hiša ti lahko nadomesti vei svet, ves svet pa ne tvoje hiše.«

Tako pravijo stanovalci Centra starejših Zimzelenu v Topolšici, ki smo jih te dni obiskali dijaki Okteta Rudarske in Strojne šole Šolskega centra Velenje pod glasbenim mentorstvom g. Petra Rozmana. K njim smo se odpravili z namenom, da jim s kratkim programom, ki smo ga pripravili, zaželimo srečo, mir predvsem pa zdravja v letu 2015.

Preberi več

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Strojna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660