srssssersssdgimvssmicdsd
[widgetkit id=20]

Šolska prehrana v šolskem letu 2017/18

Za dijake ŠCV je izvajalec storitev, ki ponuja topel obrok, podjetje Gorenje Gostinstvo, d. o. o.. To dijakom nudi malice v prostorih večnamenskega pedagoškega objekta Gaudeamus in na Medpodjetniškem izobraževalnem centru.

 Prijavo na šolsko prehrano za naslednje šolsko leto starši oziroma skrbniki oddajo šoli praviloma v mesecu juniju. Z njo se zavežejo, da bodo spoštovali pravila šolske prehrane, plačali prispevek za šolsko prehrano in pravočasno odjavili posamezni obrok po pravilih šolske prehrane ali v nasprotnem primeru plačali polno ceno obroka.

SUBVENCIJE MALIC

Pred novim šolskim letom staršem ni potrebno oddajati vlog za uveljavljanje subvencije malice in kosila. Šole bodo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Oddajanje vlog za subvencijo malice in subvencijo kosila zato ni potrebno, razen če družina nima veljavne odločbe o otroškem dodatku ali državni štipendiji na dan 1. 9. v tekočem letu. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli.

V primeru, da družina nima veljavne odločbe za otroški dodatek oziroma državno štipendijo in teh dveh pravic ne želi uveljavljati ali do teh pravic ni upravičena, želi pa uveljavljati subvencijo prehrane z začetkom šolskega leta, mora v mesecu avgustu vložiti posebno vlogo za subvencijo malice in subvencijo kosila pri pristojnem centru za socialno delo.

Center za socialno delo bo uvrstitev v dohodkovni razred v teh primerih, ugotovil na način, kot velja za pravico do otroškega dodatka, subvencija pa se prizna z začetkom šolskega leta oziroma v primeru vloge, vložene od vključno 1. 9. dalje, z dnem vložitve vloge za subvencijo prehrane.

Do subvencije malice in subvencije kosila so upravičeni učenci oziroma dijaki, ki so prijavljeni na malico/kosilo in se redno izobražujejo.

S šolskim letom 2016/17 na ŠC Velenje prehajamo na predplačniški sistem obračunavanja stroškov malic. V praksi to pomeni, da bo dijak lahko malical, če bo imel na svojem računu dobroimetje. Starši obveznosti poravnate po vzorcu plačilnega naloga, ki ga boste prejeli.

Ker imajo dijaki pravico do subvencioniranih obrokov, subvencije pa so različne, glede na višino dohodka na družinskega člana, je prispevek, ki ga morate poravnati različen.

Upoštevaje vašo odločbo, vam v primeru

• do 42 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada polna subvencija malice oz. brezplačna malica in vam ni potrebno nakazati ničesar;

• nad 42 do 53 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 70 % cene malice, kar pomeni, da stane malica 0,73 € in nakažete npr. 20 x 0,73 = 14,60 €;

• nad 53 do 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, pripada subvencija malice v višini 40 % cene malice, kar pomeni, da stane malica 1,45 € in nakažete npr. 20 x 1,45 = 29 €;

• nad 64 % neto povprečne plače v Republiki Sloveniji, subvencija ne pripada, kar pomeni, da stane malica 2,42 € in nakažete npr. 20 x 2,42 = 48,40 €.

Predlagamo vam, da pri nakazilih dosledno upoštevate vašo ceno malice, saj bo v nasprotnem primeru prihajalo do razhajanj in nepotrebne nejevolje v primeru nezadostnega dobroimetja (npr. 20 € ni deljivo z nobeno od zgornjih cen).

V primeru nepravočasno odjavljene malice bo sistem avtomatsko obračunal polno ceno obroka 2,42 €. Tistim dijakom, ki imajo pravico do brezplačne malice, bomo za neodjavljene obroke izstavili položnico posebej, ki jo bo potrebno poravnati v določenem roku, saj bo v nasprotnem primeru takšnemu dolžniku z naslednjim mesecem onemogočeno malicanje.
KRATKA NAVODILA

  • V primeru težav si poglejte odgovore na najpogostejša vprašanja.
  • Dijaki se na šolsko malico PRIJAVIJO s prijavnico (posebnim obrazcem).
  • S PRIJAVO na šolsko prehrano se dijak in starši obvezujejo, da bodo:

1. spoštovali pravila šolske prehrane

2. plačali prispevek za šolsko prehrano

3. pravočasno odjavili posamezni obrok

4. plačali polno ceno obroka 2,42 €, če ga niso pravočasno odjavili

5. šoli v 30-ih dneh sporočili vsako spremembo podatkov

  • Dijaki se ODJAVIJO od šolske malice najkasneje en delovni dan prej do 24.00 preko SPLETNE APLIKACIJE http://malice.scv.si.

· V primeru bolezni ali druge odsotnosti dijaka lahko starši odjavijo prehrano za določen čas oz. čas odsotnosti dijaka. Ko je dijak odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri dejavnostih, ki jih organizira šola, odjavi malico šola (npr. tekmovanja, PUD …).

· Ko šola organizira dejavnosti (npr. športni dan, strokovna ekskurzija,…) so dijaki, ki malicajo, upravičeni do obroka, ki ga nesejo s seboj na pot. V takšnih primerih bo v sistemu malic za ta dan vidna možnost naročila na LUNCH PAKET ali LUNCH PAKET VEGE. Tudi na lunch paket se je potrebno naročiti enako kot na vse druge obroke. Prijava na lunch paket ali odjava lunch paketa je možna do 10. ure prejšnjega delovnega dne za naslednji dan. V primeru bolezni na tak dan, je odjava malice možna le prek zgoraj navedenih kontaktov.

· Dijaki in starši, ki ne morejo dostopati do spletne aplikacije, lahko obrok ODJAVIJO tudi na TELEFONSKI ŠTEVILKI 03 8960 604 med 7.00 in 8.00 zjutraj, preko el. pošte: malice@scv.si ali v tajništvu svoje šole. Odjava za nazaj ni možna.

· Za vsak nepravočasno odjavljen obrok bodo morali dijaki (njihovi starši) plačati CELOTNO CENO MALICE (2,42 € ).

  • Vsak mesec bodo dijaki v šoli prejeli položnico, s katero bodo poravnali prevzete in morebitne neodjavljene obroke za pretekli mesec. V kolikor mesečne obveznosti za šolsko prehrano ne bodo pravočasno poravnane, sledi blokada odjemnega mesta.

· V primeru blokade odjemnega mesta lahko dijak ponovno prične malicati naslednji delovni dan po plačilu svojih obveznosti. V kolikor starši ne bodo plačali malice po treh opominih, bo sprožen postopek izterjave preko sodišča.

· Potrdila za malico ne izdajamo več, razen v izjemnih primerih (izguba dijaške kartice – 2 dni).

Dijaki oz. njihovi starši imajo možnost plačila prehrane preko položnice, brezplačno na blagajni šole in na blagajni MO Velenje; omogočamo tudi plačilo preko trajnika. Če starši želijo, lahko prejmejo račun v e-obliki (potrebujemo izjavo plačnika, da želi prejemati račun na elektronski naslov v pdf obliki, ter naslov, na katerega bi želel prejemati).

Arhiv

Spremljajte nas na socialnih omrežjih

Osnovni podatki

Strojna šola
Trg mladosti 3,
3320 Velenje

03 89 60 600
03 89 60 660